Om Cybernormer

Forskargruppen Cybernormer, som är knuten till Lund University Internet Institute (LUii), har för avsikt att undersöka de normbildningsprocesser (sociala och rättsliga) som uppstår i informationsteknologins kölvatten. Framförallt handlar det om att undersöka den klyfta och det avstånd som i dag riskerar att växa fram mellan det traditionella samhällets regler och de sociala normer som genereras inom ramen för unga nätkulturer.

I detta undersöker vi även hur delar av internets arkitektur relaterar till normer, exv hur användningen av anonymiseringsverktyg ser hur i fildelningscommunitys, eller vilka konsekvenser ny lagstiftning får på beteenden och normbildning i det digitala. Genom webbplatser som Dayviews, The Pirate Bay och Inteokey kommer vi i kontakt med medlemmar i olika nätkulturer och kan därigenom öka vår kunskap om de skeenden som där pågår.

Cybernormer består av forskare dels vid Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet, men även Sektionen för datavetenskap och kommunikation vid Blekinge Tekniska Högskola och den mångvetenskapliga Arbetsmiljöhögskolan, som finns inom Lund universitet. Utöver medlemmarna i forskargruppen Cybernormer finns även ett antal samarbets- och diskussionspartners, som telekombolaget Ericsson AB och projektet är till stor del finansierat av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling.

Med sidan Cybernormer.se vill vi skapa en arena för kunskap och diskussioner kring hur internet ger upphov till nya normer i samhället. Sociala normer som växer fram spontant i olika nätkulturer, men också normer i form av lagstiftning som syftar till att reglera och kontrollera aktiviteter på internet. I bloggen skriver vi om vårt forskningsarbete på området. Vi vill skapa debatt och diskussion kring de frågor som berörs inom projektet och de forskningsresultat som projektet genererar. Emellanåt bjuder vi in intressanta gäst-bloggare för att öka den analytiska bredden.