Ibland kan det vara bättre att inget veta

<!–:se–>(Jävsfrågan än en gång, eller om man så vill: en kort lektion i juridik.)

Har varit utomlands i två veckor. Under tiden har jag förstått att det <a href=”http://cybernormer.se/2009/05/21/javsproblemen-kvarstar-och-upprepas/”>i hägnet av Pirate Bay rättegången har uppkommit en debatt om jäv</a>.  Det intressanta med denna debatt är att även den pekar på det skifte i värderingar och normer som följer i spåren av fildelningstekniken.  Från att ha haft oinskränkt stöd börjar upphovsrätten att ifrågasättas.

Delar av befolkningen, framförallt de ungdomar som begagnar sig av tekniken, har inte respekt för de rättsregler som omger upphovsrätten. Skälen till detta är säkert flera. Ett är väl att upphovsrätten inte berört dem. Det har inte funnits anledning att ha en uppfattning om detta fenomen. Den har inte varit en del av deras liv, så att säga.

En annan anledning är att upphovsrätten utvidgats på senare tid i takt med att politikerna sett upphovsrätten hotad. När framställning av offentligt verk inte längre får ske för enskilt bruk, upptrappas också konflikten mellan upphovsrätten och det faktiska handlandet.

När så upphovsrätten öppet ifrågasätts, såsom i målet mot Pirate Bay, blir det svårt att hitta neutrala domare redan av det skälet att en domare har till uppgift att tillämpa gällande rätt. Problemet är dock att vad som ska anses vara innehållet i gällande rätt förändras successivt över tid.

En och samma paragraf kan ge upphov till olika gällande rätter, om uttrycket tillåtes. Ibland kan gällande rätt vara entydig och fast i konsistensen, medan den i andra sammanhang är mer eller mindre mångtydig och svårfångad.

När det gäller upphovsrätten så utmanas den av den tekniska utvecklingen som sådan. Det är t o m så att vissa menar, framfört bl a av en av försvarsadvokaterna, att det var tekniken som sådan som stod under åtal i Pirate Bay målet. Att i detta läge söka efter domare som har särskild kompetens inom upphovsrättsområdet förefaller inte särskilt framsynt. Det innebär att domstolen får svårt att frigöra sig från de förutfattade meningar som rätten utgår från.

Uttryckt på ett annat sätt. Det avgörande för en individs (rätts)uppfattning om vad som är rätt och fel, är hur man uppfattar den verklighet som berörs. För en jurist gäller närmast motsatsen. En domare uppfattar verkligheten i det särskilda fallet efter den eller de rättsregler som är i fråga. Man letar helt enkelt efter tecken i verkligheten som stämmer överens med den egna uppfattningen om rättsregelns innehåll.

En rättsregel innehåller rekvisit som pekar ut vilka omständigheter i verkligheten, rättsfakta, som är relevanta. Läs gärna mer om detta i den av mig skrivna boken Rättsregler. Det innebär att man riskerar att utesluta information, potentiella rättsfakta, som pekar i annan riktning än den förprogrammerade uppfattning som rättsregeln bygger på. Och sådana rättsfakta finns. Det är bara att lyssna på de advokaters inlägg som försvarade de åtalade i Pirate Bay rättegången.

Dessa argument är inte tagna ur luften utan har en rättslig giltighet och syftar till att påverka rättsutvecklingen. De har emellertid svårt att få gehör, svårare ju mer inbiten expert på upphovsrätt som ska ta ställning och bedöma värdet av argumenten. Det är detta som gör det mindre lämpligt att i den uppkomna situationen, där upphovsrätten ifrågasätts, som domare utse personer som har särskild insikt i eller är experter på just detta rättsområde.

[tags]the pirate bay, jäv, rättsregler, juridik, stockholms tingsrätt, rättegång[/tags]<!–:–>Rich Text Area


(Jävsfrågan än en gång, eller om man så vill: en kort lektion i juridik.)


Har varit utomlands i två veckor. Under tiden har jag förstått att det i hägnet av Pirate Bay rättegången har uppkommit en debatt om jäv.  Det intressanta med denna debatt är att även den pekar på det skifte i värderingar och normer som följer i spåren av fildelningstekniken.  Från att ha haft oinskränkt stöd börjar upphovsrätten att ifrågasättas.


Delar av befolkningen, framförallt de ungdomar som begagnar sig av tekniken, har inte respekt för de rättsregler som omger upphovsrätten. Skälen till detta är säkert flera. Ett är väl att upphovsrätten inte berört dem. Det har inte funnits anledning att ha en uppfattning om detta fenomen. Den har inte varit en del av deras liv, så att säga.


En annan anledning är att upphovsrätten utvidgats på senare tid i takt med att politikerna sett upphovsrätten hotad. När framställning av offentligt verk inte längre får ske för enskilt bruk, upptrappas också konflikten mellan upphovsrätten och det faktiska handlandet.


När så upphovsrätten öppet ifrågasätts, såsom i målet mot Pirate Bay, blir det svårt att hitta neutrala domare redan av det skälet att en domare har till uppgift att tillämpa gällande rätt. Problemet är dock att vad som ska anses vara innehållet i gällande rätt förändras successivt över tid.


En och samma paragraf kan ge upphov till olika gällande rätter, om uttrycket tillåtes. Ibland kan gällande rätt vara entydig och fast i konsistensen, medan den i andra sammanhang är mer eller mindre mångtydig och svårfångad.


När det gäller upphovsrätten så utmanas den av den tekniska utvecklingen som sådan. Det är t o m så att vissa menar, framfört bl a av en av försvarsadvokaterna, att det var tekniken som sådan som stod under åtal i Pirate Bay målet. Att i detta läge söka efter domare som har särskild kompetens inom upphovsrättsområdet förefaller inte särskilt framsynt. Det innebär att domstolen får svårt att frigöra sig från de förutfattade meningar som rätten utgår från.


Uttryckt på ett annat sätt. Det avgörande för en individs (rätts)uppfattning om vad som är rätt och fel, är hur man uppfattar den verklighet som berörs. För en jurist gäller närmast motsatsen. En domare uppfattar verkligheten i det särskilda fallet efter den eller de rättsregler som är i fråga. Man letar helt enkelt efter tecken i verkligheten som stämmer överens med den egna uppfattningen om rättsregelns innehåll.


En rättsregel innehåller rekvisit som pekar ut vilka omständigheter i verkligheten, rättsfakta, som är relevanta. Läs gärna mer om detta i den av mig skrivna boken Rättsregler. Det innebär att man riskerar att utesluta information, potentiella rättsfakta, som pekar i annan riktning än den förprogrammerade uppfattning som rättsregeln bygger på. Och sådana rättsfakta finns. Det är bara att lyssna på de advokaters inlägg som försvarade de åtalade i Pirate Bay rättegången.


Dessa argument är inte tagna ur luften utan har en rättslig giltighet och syftar till att påverka rättsutvecklingen. De har emellertid svårt att få gehör, svårare ju mer inbiten expert på upphovsrätt som ska ta ställning och bedöma värdet av argumenten. Det är detta som gör det mindre lämpligt att i den uppkomna situationen, där upphovsrätten ifrågasätts, som domare utse personer som har särskild insikt i eller är experter på just detta rättsområde.


[tags]the pirate bay, jäv, rättsregler, juridik, stockholms tingsrätt, rättegång[/tags]
Path: